Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gebruiker: Coachpraktijk de Roze Donderwolk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 84136936, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  • Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de gebruiker opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
  • Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de gebruiker aanbiedt.
  • De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de gebruiker.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 –  Aanbiedingen en offertes

Offertes van de gebruiker zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 

Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief btw en voor particuliere opdrachtgevers inclusief btw.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De gebruiker kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen de gebruiker en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de gebruiker uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door gebruiker gestuurde offerte. 

De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de gebruiker uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de gebruiker een aanvang is gemaakt. 

De met de gebruiker gesloten overeenkomst leidt voor de gebruiker tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

De gebruiker is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

De gebruiker verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de gebruiker kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de gebruiker worden gevraagd. De gebruiker zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de gebruiker doorgegeven te worden. 

De gebruiker is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling 

Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de gebruiker aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

In dat geval kan de gebruiker besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De gebruiker zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de gebruiker. 

Artikel 6 – Annulering / beëindiging van de overeenkomst 

Gebruiker heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan gebruiker betaalde bedrag.

Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de workshop of training te voldoen.

Annulering door de opdrachtgever kan tot 2 weken voor aanvang van een coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet of niet tijdige annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de workshop of training te voldoen.

In geval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van gebruiker, anders rechtvaardigen.

Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Gebruiker streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is gebruiker gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

De gebruiker heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan gebruiker toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 

Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of haar ondergeschikten.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de gebruiker of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de gebruiker aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de gebruiker in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8 – Overmacht 

De gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de gebruiker zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden. 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de gebruiker. Alle door de gebruiker geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan gebruiker ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 –  Klachtenregeling

Eventuele klachten over door de gebruiker geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 11 – Slotbepaling 

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de gebruiker en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Op de overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden blijven van kracht indien de gebruiker van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.